Výroční zprávy Klubu Trudnomyslných

První výroční zpráva Klubu Trudnomyslných
ze dne 15.8.2002
Drazí příznivci a přátelé Klubu Trudnomyslných! Obracím se k Vám téměř po roce s hodnotící zprávou dosavadní činnosti naší bohumilé organizace. Nezasvěcený pozorovatel zatížený předpojatě skeptickým názorem na náš Klub by patrně konstatoval, že jsme usnuly na loňských vavřínech a nic podnětného nepodnikli. Leč opak je pravdou! Každý zasvěcený a zasloužilý člen naší organizace velmi dobře ví, že Klub překypoval činorodostí, která se zvenku jeví nepatrná a bezvýznamná, avšak ve svých důsledcích bude mít závažný vliv přinejmenším na členstvo. Zcela bez komentáře proto nechávám nabubřele přezíravý postoj našich médií*, ve kterých jsem o naší činnosti nezaznamenal ani slovo.
Abych dokázal pravdivost předcházejících tvrzení, dovolím si přejít k faktům. Těžištěm naší činnosti (zcela v duchu našeho programu) byla
1) podpora různých nekomerčních kulturních akcí odehrávajících se, vzhledem k našim dopravním možnostem, především v Praze
2) upevnění vnitřní struktury Klubu a rozšíření jeho působnosti.
Ad 1: V plnění první části našeho programu vynikl především předseda, který spolu s 1. tajemnicí podpořil svou účastí bezpočet často i velmi obsáhlých kulturních podniků (za všechny budu jmenovat například výstavu "Střed Evropy okolo roku 1000", či divadelní hru "Marie Stuartovna", kteréžto by se jak jistě každý uzná, bez naší účasti konaly jen těžko. Nezahálel ani první místopředseda J. Kučera, který zorganizoval několik velmi zdařilých a společensky vytříbených kulturních akcí v areálu kolejí Strahov spojených vždy s degustací moravských vín.
Ad 2: Druhý cíl našeho snažení plnila velmi příkladně především Severočeská pobočka Klubu, jejímuž ředitelství bych chtěl tímto z titulu své funkce vyslovit zvláštní pochvalu a oznámit, že Tomáš Domín (ředitel) a Gabriela von Gabel (zástupce ředitele) se stávají plnoprávnými členy Klubu. Současně chci touto zprávou oficiálně založit Východočeskou sekci Klubu, do jejíhož čela jmenuji dočasně Aleše Zlámala, kandidáta členství.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem členům za odpovědný přístup k plnění svých povinností, což je tím chvályhodnější, že mnozí z Vás členství v KT získali dokonce proti své vůli, a chtěl bych vyjádřit přesvědčení, že příští rok bude přinejmenším stejně úspěšný jako ten loňský!
Přeji všem všechno dobré, podepsán Tomáš Fuit (předseda)
* rozuměj sdělovacích prostředků

Výroční zpráva z Výjezdního zasedání KT v Novohradských horách
ze dne 5.9.2006
O víkendu ve dnech 26. - 27. 8. 2006 se uskutečnilo výjezdní zasedání užšího vedení KT ve složení předseda Tomáš Fuit a 1. místopředseda Jiří Kučera. Zasedání se konalo v krásné přírodě Novohradských hor. Na programu bylo několik podstatných bodů - zejména bylo nutno vyhodnotit dosavadní činnost klubu a projednat několik závažných otázek týkajících se ideové linie KT. Aby bylo možno k těmto úkolům přistoupit s odpovídající vážností, zařadili jsme do programu mysl bystřící ochutnávku piv v místních restauračních zařízeních. Program byl dále doplněn o poutní výstup k chrámu na Dobré Vodě, čímž byla zajištěna péče o duchovní záležitosti účastníků.
Výsledky zasedání:
- Účastníci se shodli na tom, že místní hospody nejsou schopny udržet v odpovídajícím stavu potrubí dopravující pivo k výčepu, čímž velmi trpí kvalita jinak velmi uznávaného jihočeského piva. Předseda i 1. místopředseda tímto apelují na majitele dotčených pohostinství, aby se zasadili o změnu přístupu. Stav potrubí bude zkontrolován při příštím zasedání KT.
- Vedení KT schválilo bez výhrad dosavadní činnost klubu a udělilo zvláštní pochvalu předsedovi a 1. místopředsedovi za obětavou a leckdy vyčerpávající práci pro Klub Trudnomyslných.
- Vedení klubu se během zasedání věnovalo intenzivně studiu kartézských soustav a astronomickým pozorováním. Pro provedení několika výpočtů se předsednictvo rozhodlo přehodnotit nekritické příjímání heliocentrické soustavy a soustav z ní odvozených. Vzhledem k relativitě pohybu vesmírných těles a jednoznačné neinercialitě známých vesmírných soustav bylo rozhodnuto vrátit se zpět k osvědčené soustavě geocentrické - tj přijmout Zemi jako nehybný střed vesmíru a uznat představu, že ostatní tělesa a celý vesmír se kolem ní otáčí, jako rovnocennou se všemi ostatními představami o uspořádání vesmíru. Vzhledem k názornosti geocentrického chápání vesmíru bylo rozhodnuto, že Klub Trudnomyslných bude prosazovat tento názor při svém veřejném působení. Vedení klubu také implicitně rozhodlo o tom, že všechny spory mezi zastánci geocentrické, heliocentrické a příp. dalších teorií jsou bezpředmětné.
- Vedení klubu se shodlo na potřebě pořádat každoroční výjezdní zasedání členů KT, případně rozšířené i o další sympatizanty s programem klubu.
- Vedení klubu dopředu označilo veškerou kritiku závěrů tohoto zasedání, stejně jako případnou kritiku předsednictva jako neopodstatněnou.
Několik osobních poznámek k průběhu zasedání:
- Pitný režim bylo možno udržet (vzhledem k nedostatkům v zásobování pivem popsaným výše) jen díky kvalitní zázračné vodě z pramenu na Dobré Vodě. Případným poutníkům i turistům navštívivším Novohradské Hory doporučujeme její konzumaci.
- Celé zasedání předsednictva KT provázela nečekaná přízeň počasí i všech ostatních vnějších činitelů. Předsednictvo tuto skutečnost připisuje ničím nezasloužené přízni na nejvyšších místech.
Tomáš Fuit předseda KT

Zpráva z Výjezdního zasedání KT v Blanském lese
ze dne 23.7.2008
Ve dnech 18. – 20.7. 2008 se uskutečnilo výjezdní zasedání několika členů KT. Zasedání se konalo v malebné krajině CHKO Blanský les nedaleko Českých Budějovic. Výjezdní zasedání tvořilo celkem šest členů v čele s váženým panem předsedou Tomášem Fuitem a 1. místopředsedou Jiřím Kučerou. Dalšími účastníky byli ředitel sušické pobočky KT Petr Jáchim, jeho manželka Tereza Jáchimová, sestra Renata Jáchimová a Jaroslav Šefránek.
Tito členové KT vyrazili v pátek 18. července z autobusového nádraží v Českých Budějovicích do obce Vrábče. V místním hostinci "Na zastávce" vážený pan předseda oficiálně zahájil výjezdní zasedání a seznámil ostatní účastníky s následujícím programem. Posilněni několika půllitry točeného zlatavého moku a chutnou klobásou či gulášem jsme vyrazili na vrchol kopce Kluk. Výstup, na to, že byl teprve pátek, byl poměrně náročný, ale snad právě proto jsme byli na vrcholové skále odměněni pohledem do kraje pod majestátním vrcholem Kleti. Vrch Kluk (741 m n. m.) se dříve nazýval také Kluka. Keltské "kluka" znamená "velká skála". Německý název pro horu je Bubestein, což je "klukův kámen, či kamenný kluk". Legenda praví, že jeden sedlák z Habří proklel chlapce, který při orání pole vjel do kamene. Chlapec následkem kletby umřel a podle svého posledního přání se proměnil ve skálu. Podle jiné pověsti se prý na hoře zjevovala malá bytost, podobná malému chlapci a odtud vznikl název hory. Má to být strážný duch tohoto kraje v podobě malého kluka, sídlící v hoře, který přijde Čechám na pomoc, až v nich bude nejhůře.
Po nasycení se krásným výhledem jsem se urychleně odebrali vyhledat místo pro nocleh. Bivakovali jsme asi 3 km od vrcholu v blízkosti vysílače signálu mobilních telefonů. Večer při ohni proběhlo několik diskusí na téma úpadkovost moderní filosofie a moderní společnosti vůbec. Tím si opět členové potvrdili důležitost názorů KT a projevili přání, aby se v brzké době realizovaly v českých zemích politické cíle našeho klubu. Dalším tématem byla historie přemyslovského rodu a rodu Vratislavů z Mitrovic. Večer dále pokračoval čtením článku Karla Čapka o sv. Vítu, následující diskuse se věnovala Čapkovu filosofickému myšlení a blízkosti jeho myšlenek křesťanství. Večer byl zakončen pohledem na hvězdné nebe, při kterém předsednictvo KT vysvětlilo zbývajícím členům své názory týkající se geocentrického systému, ostatní členové po jejich přednášce tyto myšlenky přijali za své a rozhodli se je hájit v případě vyskytnuvší se kritiky.
Sobota pokračovala trpělivou chůzí po hřebeni pohoří Blanského lesa. Nejprve jsme navštívili kapli sv. Víta s torzem kostela zasvěceného stejnému světci, která se nachází na okraji lesa nad vsí Habří. Ke stavbě kostela sv. Víta u Habří dal pokyn vyšebrodský opat Jiří Wendsuch ve své listině ze dne 22. srpna 1644. Už před zahájením stavby, bylo místo oblíbeným cílem poutníků z širokého okolí, kteří putovali k zázračné studánce. Kostel měl tři oltáře zasvěcené Panně Marii, sv. Josefu a hlavní oltář sv. Vítu. Bohužel i tento kostel, jako mnoho jiných, byl císařským dekretem Josefa II. Dne 1.května 1787 zavřen. Dne 13.července 1861 klenba kostela propadla a roku 1867 byly zdi strženy a ke stavbě haberské myslivny použity. Zůstala stát pouze jižní zeď se třemi gotickými okenními oblouky. Omítky a cihly, které je vidět na ostění oken, odolávají povětrnostním vlivům dodneška. V osmdesátých letech se obyvatelé haberští dohodli na zbudování nové kaple místo zbořeného kostela. Náklad na stavbu činil 165 zlatých a 80 krejcarů, veškeré práce byly vykonány zdarma. Jírovce v okolí kaple vysázel místní revírník Alois Streinz. Dne 15. června 1890 za veliké účasti lidu veledůstojný pan farář Berger kapli sv. Vítu zasvětil.
Dále jsme pokračovali návratem na hřeben Blanského lesa a směrem přes osadu U Vacla a České chalupy putovali do vsi Kuklov. Ve vsi Kuklov se nachází nedostavěný kostel sv. Ondřeje. Hrad a klášter Kuklov se nachází asi 3 km severně od vsi Brloh. Název Kuklov (německý název Kugelweid) je pravděpodobně odvozen z latinského slova cuculla (kukla, kapuce) a německého výrazu Weid (pastvina). Doslova se tedy jedná o kukelskou pastvinu. Na skalnaté lesní vyvýšenině se nacházejí zříceniny hradu ze 14. století, který byl roku 1395 Jindřichem III. Z Rožmberka dobyt a pobořen. Poblíž hradu jsou situovány také zříceniny kláštera paulánů z konce 15. a první poloviny 16. století. V blízkosti zřícenin hradu Kuklov došlo v roce 1495 k založení kláštera poustevníků řádu sv. Františka z Pauly. Řeholníky povolal do Kuklova Petr IV. z Rožmberka se svým bratrem Oldřichem z Rožmberka. Pauláni zahájili výstavbu kláštera, který však nebyl nikdy dokončen. V průběhu třicetileté války pobořila opuštěný kuklovský klášter a přilehlý dvůr švédská vojska. Při vpádu švédského vojska do kuklovského kláštera bylo pobito několik mnichů a zbytek řeholníků, kteří nestačili uprchnout tajnou podzemní chodbou, byl pochytán a pověšen na velké lípě před klášterem.
Při prohlídce zbytků kostela nám byla ze strany pana předseda podána fundovaná přednáška na téma středověká gotická architektura. Pan předseda zmínil zejména ukotvení klenby kostelů v kapsách bočních zdí. Při přednášce jsme si uvědomili genialitu a řemeslný fortel středověkých zednických mistrů. Po té co jsme se občerstvili vychlazeným pivem v místním penzionu, jsme pokračovali směrem po modré turistické značce směrem Kleť. Nocovali jsme na rozkvetlé louce zalité světlem zapadajícího slunce, asi 11 km od Kleti. Diskuse nad sobotní večeří se týkala částečně filosofie a částečně astronomie. Všichni jsme se těšili na pozorování hvězd a výklad 1. místopředsedy, leč přišly mraky a tak jsme šli brzy na kutě. Po sobotní túře jsme byli dost unavení, vždyť jsme nachodili dobrých 25 km, což na netrénované kancelářské krysy je docela dost! I když v noci docela pršelo, přesto jsme se probudili do slunečného nedělního rána a po snídani vyrazili rychlým krokem přes osadu Rohy směrem na Kleť. Po dosažení vrcholu Kleti (1084 m n. m.), těsně před polednem, všechny účastníky pochválil pan předseda a společně jsme se vyfotili.
Kleť (1084 m n. m.) je nejvyšší horou Blanského lesa. Nachází se necelých 30 kilometrů západně od Českých Budějovic. Název je jedním z nejstarších pojmenování českých hor. Pro zajímavost uvádím několik názvů : 1263 – Naklethi, 1445 – Kletie, 1624 - Kleť, Kletý, od 17. století – německy Schöniger, od 1918 dodnes - Kleť. Již před stavbou rozhledny sem přicházeli lidé za vynikajícím pohledem na Alpy. Stavba rozhledny byla budována z podnětu knížete Josefa Jana Nepomuka ze Schwarzenberku v letech 1822 - 1825. Jedná se o nejstarší kamennou rozhlednu v Čechách, z níž je za příznivého počasí vidět až na alpské vrcholky. V šedesátých letech 20. století byl na Kleti vybudována hvězdárna a také televizní vysílač.
Po společné fotce jsme se odebrali na terasu horské chaty na zaslouženou orosenou dvanáctku a taky něco k snědku. Po jídle jsme se ještě šli podívat z rozhledny do téměř celého jihočeského kraje. Následoval strmý sestup až na vlakové nádraží v Holubově. Odtud vlakem do Českých Budějovic, kde jsme se rozloučili a domluvili další setkání. Všichni účastníci se shodli na tom, že se výjezdní zasedání povedlo a vyjádřili potřebu jej zopakovat i v příštím roce. S lítostí musíme konstatovat, že pěší turisté z českých luhů a hájů téměř zmizeli. Členové KT si dali za cíl, mimo jiné, pěší turistiku udržet a propagovat. Předběžně jsme domluvili, že bychom se s pomocí měli obrátit na známé ekologické organizace, v jejichž zájmu by propagace pěší turistiky měla být. Z dalších akcí, které KT bude konat je už známá tradiční Svatováclavská pouť do Staré Boleslavi. Výjezdní zasedání KT v příštím roce se z největší pravděpodobností uskuteční v Křivoklátských lesích.
Petr Jáchim ředitel jihočeské pobočky KT
Navigace
Výroční zprávy

Výroční zprávy
Každá společenská organizace, včetně organizací ryze neziskových a racionálně těžko vysvětlitelných mezi něž patří i Klub Trudnomyslných, potřebuje určitým způsobem vykázat veřejnosti svou činnost. K tomu obvykle slouží výroční zprávy. Proto budou na tomto místě zveřejňovány jednotlivé výroční zprávy Klubu trudnomyslných.